تیزر جشنواره

انیماتور و کارگردان: حجت اعظم پور

کامپوزیت: حمیدرضا خادمی

رنگ: سارا صابری

صدا و موسیقی: آرمین بهاری

مدیر هنری: معین صمدی