جدول نمايش یازدهمین جشنواره­ ی بين ­المللي پويانمايي تهران 1397

جدول نمايش یازدهمین جشنواره­ ی بين ­المللي پويانمايي تهران 1397

سالن نمايش

زمان

8:30

 10:30

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

23:00

شهید بهنام محمدی

 

12/12/97

 

مسابقه­ ی ایران 1

مسابقه­ ی بین­ الملل1

مسابقه­ ی ایران 2

مسابقه بین ­الملل 2

مسابقه­ ی دانشجویی ایران

مسابقه­ ی بین­ الملل 3

مسابقه­ ی دانشجویی بین­ الملل 1

مسابقه­ ی بلند سینمایی بین‌الملل 1

13/12/97

مسابقه­ ی ایران(دینی و ارزش­های انقلاب اسلامی)

مسابقه­ ی بین­ الملل 4

مسابقه­ ی دانشجویی بین­ الملل 2

مسابقه­ ی ایران 3

مسابقه­ ی بین ­الملل 5


جشنواره­ ی جشنواره‌ها

مسابقه ­ی بین‌الملل 6

مسابقه­ ی بلند سینمایی بین‌الملل 2

 

14/12/97

وقت اضافه

مسابقه بین‌الملل 7

مسابقه ایران 4

مسابقه بین الملل 8

مسابقه دانشجویی بین‌الملل 3


آکادمی فیلم بادن 1:هنر و تکنیک

مسابقه­ ی بین­ الملل 9

شار استودیو :در محضر اساتید

15/12/97

فضا و انیمیشن : کرومه، سرازینا و دیگران

مسابقه­ ی بین­ الملل 10

 

مسابقه­ ی ایران 5

 

یونان:انیمیشن و اسطوره

مسابقه ­ی بین­ الملل 11

مسابقه­ ی ایران 6

مسابقه­ ی بین­ الملل12

آکادمی فیلم بادن 2:هنر و تکنیک

16/12/97

مایکل دودوک دوویت و فیلم­های کوتاهش

مراسم اختتامیه

خيابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرينش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

سالن نمايش

زمان

8:30

 10:30

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

23:00

غدیر

 

12/12/97

 

مسابقه ایران(دینی و ارزش های انقلاب اسلامی)


آکادمی فیلم بادن 1:هنر و تکنیک

مسابقه ایران 1

 

مسابقه بین الملل 1

مسابقه ایران 2

مسابقه بین الملل2

مسابقه دانشجویی بین‌الملل 1

مسابقه بلند سینمایی بین‌الملل 1

 

13/12/97


مدرسه زندگی

مسابقه بین الملل 3

مسابقه ایران 3

مسابقه دانشجویی ایران

مسابقه بین الملل 4

مسابقه دانشجویی بین‌الملل 2

مسابقه بین الملل 5

مسابقه بلند سینمایی بین‌الملل 2

14/12/97

مسابقه ایران 4

مسابقه بین الملل 6

مجارهای جستجوگر

مسابقه بین الملل 7

مسابقه ایران 5

مسابقه دانشجویی بین‌الملل 3

مسابقه بین الملل 8

فضا و انیمیشن: کرومه، سرازینا و دیگران

15/12/97


 دانشگاه صدا و سیما

مسابقه بین الملل 9

جشنواره جشنواره‌ها

مسابقه بین الملل 10

مسابقه ایران 6

مسابقه بین الملل 11


آکادمی فیلم بادن 2:هنر و تکنیک


زنان آغازگر: نفیسه ریاحی، نازنین سبحان سربندی

16/12/97

مروری بر آثار هنر پویا

مسابقه بین الملل 12

شار استودیو : در محضر اساتید


یونان:انیمیشن و اسطوره‌


وقت اضافه

---------------

خيابان دکتر فاطمی، خیابان  حجاب، مرکز آفرينش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

سالن نمايش

زمان

8:30

 10:30

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

23:00

آسمان

 

12/12/97

 

مسابقه ایران(دینی و ارزش های انقلاب اسلامی)

آکادمی فیلم بادن 1:هنر و تکنیک

مسابقه ایران 1

 

مسابقه بین الملل 1

مسابقه ایران 2

مسابقه بین الملل2

مسابقه دانشجویی بین‌الملل 1

مسابقه بلند سینمایی بین‌الملل 1

13/12/97


مدرسه زندگی

مسابقه بین الملل 3

مسابقه ایران 3

مسابقه دانشجویی ایران

مسابقه بین الملل 4

مسابقه دانشجویی بین‌الملل 2

مسابقه بین الملل 5

مسابقه بلند سینمایی بین‌الملل 2

14/12/97

مسابقه ایران 4

مسابقه بین الملل 6


مجارهای جستجوگر

مسابقه بین الملل 7

مسابقه ایران 5

مسابقه دانشجویی بین‌الملل 3

مسابقه بین الملل 8

فضا و انیمیشن: کرومه، سرازینا و دیگران

15/12/97

دانشگاه صدا و سیما

مسابقه بین الملل 9

جشنواره جشنواره‌ها

مسابقه بین الملل 10

مسابقه ایران 6

مسابقه بین الملل 11


آکادمی فیلم بادن 2:هنر و تکنیک


زنان آغازگر: نفیسه ریاحی، نازنین سبحان سربندی

16/12/97

مروری بر آثار هنر پویا

مسابقه بین الملل 12

شار استودیو :در محضر اساتید

یونان:انیمیشن و اسطوره‌

وقت اضافه

---------------

خيابان دکتر فاطمی، خیابان  حجاب، مرکز آفرينش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

سالن نمايش

زمان

8:30

 10:30

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

23:00

سینما کانون

 

 

12/12/97

 

مسابقه ایران(دینی و ارزش های انقلاب اسلامی)


آکادمی فیلم بادن 1:هنر و تکنیک

مسابقه ایران 1

مسابقه بین الملل1

مسابقه ایران2

مسابقه بین الملل2

مسابقه دانشجویی بین‌الملل 1

مسابقه بلند سینمایی بین‌الملل 1

13/12/97


مدرسه زندگی

مسابقه بین الملل3

مسابقه ایران 3

مسابقه دانشجویی ایران

مسابقه بین الملل4

مسابقه دانشجویی بین‌الملل 2

مسابقه بین الملل 5

مسابقه بلند سینمایی بین‌الملل 2

14/12/97

مسابقه ایران 4

مسابقه بین الملل6

مجارهای جستجوگر

مسابقه بین الملل7

مسابقه ایران 5

مسابقه دانشجویی بین‌الملل 3

مسابقه بین الملل 8

شار استودیو: در محضر اساتید

15/12/97

زنان آغازگر: نفیسه ریاحی، نازنین سبحان سربندی

مسابقه بین الملل 9

جشنواره جشنواره‌ها

مسابقه بین الملل10

مسابقه ایران 6

مسابقه بین الملل11


آکادمی فیلم بادن 2:هنر و تکنیک

دانشگاه صدا و سیما

16/12/97

فضا و انیمیشن:کرومه، سرازینا و دیگران

مسابقه بین الملل 12

مروری بر آثار هنر پویا

یونان:انیمیشن و اسطوره‌

وقت اضافه

-------------

خیابان دکتر شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه چهارم

 

سالن نمايش

زمان

9:30

 16:00

18:00

سالن های کانون نمایش در سراسر کشور

 

 

صبح ها ویژه مدارس

 بعد از ظهر ها ویژه دانشجو یان و خانواده ها

 

12/12/97

 

کودک 1

مسابقه ایران (دینی و ارزش های انقلاب اسلامی)

منتخب ایران

13/12/97

کودک 2

مسابقه ایران 3

منتخب ایران

14/12/97

کودک 3

مسابقه ایران 4

منتخب ایران

15/12/97

مسابقه ایران 1

مسابقه ایران 5

منتخب ایران

16/12/97

مسابقه ایران 2

مسابقه ایران 6

منتخب ایران

 

کارگاه ها و نشست های تخصصی

سالن نمايش

زمان

 12:30-8:30

15:00

 17:00

19:00

سالن کنفرانس

 

12/12/97

 

فیلم نامه نویسی خلاق 1

پایان نامه های برتر

11 تکنیک،  11فیلم ساز

نقد فیلم 1

13/12/97

فیلم نامه نویسی خلاق 2

جامعه نیو مدیا / انیمیشن تجربی

رونمایی کتاب جستارهایی در اقتصاد انیمیشن

نقد فیلم2

14/12/97

فیلم نامه نویسی خلاق 3

ایستوان اروز:

از گرافیک تا انیمیشن

کاربرد موتورهای گیم سازی در تولید انیمیشن

 

نقد فیلم3

15/12/97

فیلم نامه نویسی خلاق 4

اقتباس برای فیلم‌نامه­‌ی انیمیشن

 

انیمیشن مستند نوین

سیلوی برینگاز

نقد فیلم4

16/1297

فیلم نامه نویسی خلاق 5

نشست صنف انیمیشن ایران

 

 

سالن شهید بهنام محمدی

16/1297

مایکل دودوک دوویت و فیلم های کوتاهش

 

-----

----

-----