چشم‌انداز1 : مجارهای جستجوگر

 

سمفونی شمول

گیولا ماسکاسی، گیورگی زناسی/ 01:30 /مجارستان

دوئل

گیولا ماسکاسی، گیورگی ورنایی/ 09:00 /مجارستان

خط عمر

تومک دوکی/ 06:30 /مجارستان

جادوگران

ایستوان اروز، دورا کرزتش/ 05:00 /مجارستان

سیزیف

مارسل یانکوویچ/ 02:00 /مجارستان

سمفونی شماره 42

رکا بوچی/ 10:00 /مجارستان

روندینو

چابا زورادی/ 02:00 /مجارستان

مگس

فرنس روفوز/ 03:00 /مجارستان

آهای تو!

پیتر زوبوزلایی/ 07:00 /مجارستان

باد

چابا وارگا/ 07:00 /مجارستان

بدرود جزیره ی کوچک!

شاندور ریزنبیوشلر/ 12:30 /مجارستان

چطور می‌توانی یک شیر را بترسانی؟

پال توث/ 07:00 /مجارستان

مائسترو

گزا ام توث/ 05:00 /مجارستان

بالکن

داوید دل ادرا/ 06:00 /مجارستان

کلوچه

گیولا ناگی/ 08:30 /مجارستان

میله‌ها

گیورگی ورنایی، گیولا ماسکاسی/ 01:30 /مجارستان

شماره 66 خیابان گرین‌تری

ماریا هورواث/ 07:00 /مجارستان