فیلم بلند

یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1397

آثار راه یافته به بخش فیلم بلند مسابقه ایران

 


ردیف

کد پیگیری

عنوان اصلی

کارگردان

تهیه کننده 

1

NA-1261-11-1260

آخرین داستان

اشکان رهگذر

احسان رسول اوف، شرکت هورخش