آدرس
تهران، خیابان دکتر فاطمی، خ حجاب، مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری، دبیرخانه جشنواره پویانمایی تهران
کدپستی: 1415613144 ـ صندوق پستی : ۳۶۳ – ۱۴۱۴۵
تلفن
021-88958778
نمابر
021-88958779
پست الکترونیک
info@tehran-animafestival.ir
سایت
http://tehran-animafestival.ir