EN

نمایش ویژه

این بخش به شیوه غیررقابتی و به منظور فراهم آوری عرصه ای برای تبادل تجربه و اندیشه هنرمندان و ایجاد زمینه ای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار سایر کشورها شکل گرفته است.
گزیده ای از آثار برگزیده جشنواره های مختلف جهانی و مروری بر آثار یک مکتب یا سبک ویژه از مواردی است که در این بخش به نمایش گذاشته خواهد شد.


- زنان آغازگر: نفیسه ریاحی ، نازنین سبحان سربندی
- جشنواره جشنواره ها
- وقت اضافه
- مروری بر آثار هنر پویا
- مدرسه ی زندگی
- شاراستودیو: در محضر اساتید