EN

سیلوی برینگاز: مستند - انیمیشن نو

مستند - انیمیشن موضوعی پربار است و در معرض آراء گوناگون قرار دارد و مطالعات آن از سال 1385 که خانم گیلیان لیسی در جشنواره ی
پویانمائی تهران حضور یافت و سخنرانی کرد، به شکل چشمگیری به روز شده اند.
دهه ی اخیر شاهد رشد و توسعه ی پویای فعالیت مستند- انیمیشن، در بستر فرم ها و قالب ها و اسلوب های گوناگون، بوده است. امروزه هنرمندان
بصری از ظرفیت فرایندهای تعاملی و مشارکتی بهره م یجویند تا به جای اتکای سنتی به شاخص های عرفی مستند )همچون عکس ها و فیلم ها و به
خصوص شواهد معتبر( دست به خلق تجربیاتی بزنند که ارزش مستند زیادی دارند.
ما در این کارگاه در مورد برخی قراردادهای عرفی در تعریف مستند - انیمیشن بحث م یکنیم )حال با هر پیامدی!( و نیز نگاهی می اندازیم به
رویکردهای نوظهوری که این قراردادها را به چالش کشیدند و راه انیمیشن را در بازنمائی مردم و مسائل و رخدادهای "واقعی" هموارتر کردند.