EN

پایان نامه های برتر

گسترش پویانمایی به عنوان یک هنر – صنعت توانمند، توجه مراکز علمی و دانشگاهی را در سال های اخیر نسبت به خود جلب کرده، و این
موضوع موجب پژوهش و ارائه ی 144 عنوان پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در 24 دانشگاه کشور شده است . آمار آثار
ثبت شده در سامانه ی پایگاه اطلاعات علمی ایران، یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران را بر آن داشت تا برای اولین بار برای داوری
پایان نامه های دانش آموختگان سراسر کشور که موضوع اصلی مورد پژوهش آن ها پویانمایی بوده، اقدام به فراخوان عمومی نماید.
از بین چکیده های رسیده به جشنواره، 24 اثر برای ارائه ی پوستر علمی انتخاب، و از میان آنها 6 اثر برای سخنرانی در نشست علمی جشنواره برگزیده
شده اند.