EN

وقت اضافه

اگر جشنوار ه های مختلف فیلم را دانشگاهی برای ایجاد فضای مطلوب جهت فراگیری و آموختن و دیدن تجربه های فیلم سازان باتجربه تر بدانیم،
جشنواره ی بین المللی پویانمایی تهران هم در زمره ی یکی از بهترین دانشگا ه های ایرانی است. با این هدف و برای هر چه پربارتر کردن آثار به
نمایش درآمده، بخش "وقت اضافه" در جشنواره ی یازدهم به نمایش آن دسته از فیلم های مطرح بین المللی جهان م یپردازد که گرچه به دلیل
محدودیت های پخش )ساعت ها و سالن های نمایش( به بخش مسابقه راه نیافته اند اما مخاطب را با شیوه های مختلف فیلم سازی انیمیشن
آشنا خواهند کرد.