EN

نشست انیمیشن؛ تجربه

در نشست «انیمیشن؛ تجربه » از هویت، عملکرد سال گذشته و همچنین چشم انداز آینده صحبت ؛ و در ادامه درمورد چگونگی بقا و رشد انیمیشن
تجربی و نیز اهمیت آرشیو کردن در انیمیشن گفتگو می شود.
مجموعه ی «انیمیشن؛ تجربه » در تیر ماه سال ۱۳۹۶ با کمک و همکاری جامعه ی نیومدیا و جمعی از هنرمندان و پژوهشگران انیمیشن و با هدف
آرشیو کردن، مطالعه و شناخت بهترِ انیمیشن خارج از جریان رایج شکل گرفت.
این مجموعه به برگزاری دوره های مطالعاتی، معرفی و نمایش آثار مهم و کمتر دیده شده، گفتگو با هنرمندان انیمشن تجربی و رسانه های مرتبط
)در داخل و خارج از ایران, به شکل اسکایپ یا حضوری(، معرفی جشنواره ها و برنامه های های مربوطه، برگزاری ورکشاپ و تولید آثار پرداخته است
و سعی داشته تا برگزاری جلسات منظم دو هفته یکبار )روزهای چهارشنبه( در محل "پروژه های نیومدیا" برگزار کند.
«انیمیشن؛ تجربه » به طور مستقل و با به رسمیت شناختن امر «اتفاق » در ساختاری قالب گریز و پویا، توسط گروهی از هنرمندان جوان پژوهشگر
پیش می رود که داوطلبانه به ترجمه و تألیف متون و نیز تهیه و آرشیو و نمایش آثار تجربی می پردازند و ازین طریق علاوه بر خودآموزی، منابع
باارزشی را در اختیار سایر علاقمندان قرار می دهند.
اعضای حاضر در جلسه:
مهدی شیری. هنرمند بینارشته ای، نقاش و فیلم ساز.
گلناز مقدم. فیلم ساز و پژوهشگر انیمیشن. کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تربیت مدرس.
نایری عیوضی ، فیلم ساز و پژوهشگر بینارشته ای. کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه هنر تهران.
سمیه خاکشور، فیلم ساز، پژوهشگر انیمیشن، مدرس دانشگاه نیشابور. کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تربیت مدرس.
مریم کتان فروش، هنرمند بینارشته  ای، فیلم ساز و پژوهشگر انیمیشن. کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تربیت مدرس.