EN

مدرسه- استودیوی شار: در محضر اساتید

مدرسه- استودیوی شار، یکی از پایه گذاران انجمن پویانمایی روسیه است که در سال 1993 و توسط کارگردانان مطرح انیمیشن یعنی فئودور
خیتروک، یوری نازاروف و آندری خرژانوفسکی راه اندازی شد. این مدرسه- استودیو در حال حاضر از قدیم یترین و معتبرترین مدارس فیلم انیمیشن
در روسیه و مرکزی شناخته شده در سطح جهانی می باشد.
فعالیت های عمد هی مدرسه- استودیوی شار به شرح ذیل است:
آموزش حرفه ای کارگردانان انیمیشن، و انیماتورها
تولید فیلم های انیمیشن
مدرسه- استودیوی شار طی سا لها کارگردانان شناخته شد هی بسیاری را در سطح حرف های به دنیا عرضه، و بیش از 90 فیلم انیمیشن تولید کرده
است.
استادان و موسسان مدرسه- استودیوی شار، نقط هی حرکت مشهورترین انیمیشن سازان نسل های جوا نتر روسیه بوده اند، از جمله: الکساندر پتروف
)برند هی جایزه اسکار(، آندری خرژانوفسکی )برند هی جایزه ی استیت و موفق به دریافت شش بار جایز هی نیکا(، الکسی خاریتیدی )برند هی جایزه
نخل طلای کن(، الکسی دیومین )نامزد دریافت جایز هی نخل طلای کن(، ایوان ماکسیموف )برنده ی خرس طلای برلین(، میخاییل آلداشین،
اوکسانا شرکاسووا، ولنتین اولشوانگ، النا شرنوفا و دیگر کارگردانانی که جوایز بین المللی بسیاری را از آن خود کرده اند و نخبگان حوزه ی انیمیشن
در سطح داخلی و جهانی می باشند