EN

جشنواره ی جشنواره ها

جشنواره ی جشنواره ها به سیاق دوره های پیشین، مجموعه ای از فیلم های موفق و مطرح جهان است که در جشنواره هایی از جمله انسی، زاگرب،
هیروشیما، اتاوا و ... درخشیده اند و می تواند برای کسانی که فرصت دیدن تمام رویدادها و فیلم های جشنواره را ندارند، مفید باشد.