EN

کاربرد موتورهای گیم سازی در تولید انیمیشن

امروزه هنرهای مختلف به خاطر پیشرفت فن آوری های جدید در حوزه ی دیجیتال دچار تغییرات شگرفی شده اند. ورود هنر دیجیتال به ایران، طی
دو دهه ی اخیر، نقش مهمی در این تغییرات داشته است. فن آوری قدرتمند دیجیتال، در زمانی اندک، توانایی های جدیدی به هنر ریشه داری چون
انیمیشن افزود: از جمله توانایی تولید انیمیشن در فضای سه بعدی. این امر تا اواخر قرن بیستم، در تمام دنیا با چالش های فراوانی همراه بود، به
ویژه در زمینه ی نورپردازی، سایه زنی و رِندر سه بعدی. مشکل زمانی بیشتر نمایان می شد که استودیوهای کوچک ساخت انیمیشن بعد از ساعت ها
کار و استفاده از فن آوری های نورپردازی بر پایه ی شبیه سازی نور فیزیکی، باید ساعت ها بیشتری برای مشاهده ی تصویر نهایی صبر می کردند؛ که
غالب این تلاش ها با خطای بسیار همراه بود و تصویر نهایی نیز دارای نقص فنی و غیرقابل استفاده.
در سال های اخیر و با قدرتمند شدن کارت های گرافیکی که بیشتر برای بازی طراحی شده اند، امکان تهیه ی تصاویر متحرک سه بعدی در فضای
موتورهای گیم نیز فراهم شده است. کارگاه حاضر می کوشد در حد زمان مقرر خود، مخاطبان را با آخرین نتایج این فن آوری آشنا کند.