EN

آکادمی فیلم سازی بادن وورتمبرگ ۱و ۲

آکادمی فیلم سازی بادن وورتمبرگ از زمان تاسیسش در سال 1991 ، یکی از پیشروترین مدارس فیلم سازی دنیا بوده است؛ و تمرکز بر هدف اصلی
یعنی "آموختن از راه انجام دادن" نقش بزرگی در این موفقیت داشته است. مدرسان خبره یصنعت فیلم و رسانه، آموزش و پرورش دانشجویان
این آکادمی را برعهده دارند.
آکادمی فیلم بادن وورتمبرگ از سال 2002 مرکز "انستیتوی انیمیشن" نیز بوده است: مرکزی که از آن زمان به بعد به یکی از پیشروترین مراکز
درحوزه ی انیمیشن و جلوه هایویژه و رسانه های تعاملی تبدیل شده است.
اهداف آکادمی بادن وورتمبرگ با برنامه یآموزشی ارشد ومشترک میان آتلیه یلوودویگزبرگ پاریس و نیز مدرسه ی همکار این آکادمی یعنی
آکادمی هنرهای نمایشی بادن وورتمبرگ، که منجر به انجام چندین پروژه ی بینارشته ایشده، گسترش یافته است.