EN

فضا و انیمیشن کرومه، سرازینا و دیگران

پس از نظریه ی نسبیت اینشتین، مفهوم فضا در هنر مورد بازنگری قرار گرفت و به مهمترین عنصر هنر مدرن تبدیل شد.
خلق فضا در انیمیشن دو بعدی از مهمترین چالش های این تکنیک است. فیلم هایی که برای این بخش در نظر گرفته ایم با حذف عناصری چون
رنگ و بافت، و با ساده سازی تصاویر، سعی در بازآفرینی فضا با اساسی ترین مولفه ها یعنی خط و حرکت دارند.