EN

کتاب جستارهایی در اقتصاد انیمیشن

کتاب «جستارهایی در اقتصاد انیمیشن » یکی از نخستین تلاش های مکتوب برای ایجاد فهمی عمیق تر از وضعیت اقتصاد تولید انیمیشن حرف های
و تجاری در جهان است و پاسخی دیرهنگام به نیازی که در جامعه ی امروز انیمیشن ایران به شدت حس می شود.
در روند پرشتاب تغییرات تکنولوژیک وایجاد روش ها و الگوهای جدید تولید ، و در حیطه ی مسائل مربوط به سرمایه گذاری و جذب سرمایه و
تهیه کنندگی و توزیع و پخش و مصرف انیمیشن در رسانه های سنتی و مدرن، جایگاه انیمیشن ایران کجاست؟ چرا علیرغم آشنایی هنرمندان و
تولیدکنندگان ایرانی با بسیاری از روش ها و تکنولوژی های تولید و عرصه های توزیع و مصرف دیجیتال، انیمیشن ایران نه از نظر کیفیت محتوا و
نه از لحاظ کمیت و دسترسی به بازارهای گسترده تر ، نتوانسته در حد قدمت تاریخی و بضاعت هنری و صنعتی خود ظاهر شود؟ انیمیشن ایران
چطور می تواند به عنوان یکی از «صنایع خلاقه » هم ابزار معرفی فرهنگ و هنر و شیوه ی زندگی معاصر ایرانی باشد، و هم سهم به حق خود را از
این بازار بدست آورد؟
این کتاب در دو بخش مجزا و چندین فصل به بررسی و تحلیل برخی از مدل های مهم اقتصاد تولید در اروپا و آسیا می پردازد وتلاش می کند با
انتخاب رویکردهایی نزدیک به فضای تولید بومی ایران، پیشنهاداتی اولیه برای تغییر و بهبود وضعیت فعلی انیمیشن کشور ارائه دهد.
فصل اول متشکل از مقالات پژوهشی و تالیفی با موضوعاتی مهم و روشنگر است که نویسندگانشان با توجه به برخی از مهم ترین مسائل پیش روی
انیمیشن ایران انتخاب کرده اند، رو شها و مدل های تولید انبوه انیمیشن در جهان را مرور کرده اند و به طرح مسئله و تحلیل هایی پرداخته اند که
برای انیمیشن فعلی ایران راهگشا باشد.
فصل دوم به موضوع انیمیشن درمقام «صنعت خلاقه » تخصیص داده شده، و با ترجمه ی منتخبی از مقالات علمی-پژوهشی مهم و معتبر این
حیطه، تصویری از وضعیت اقتصاد تولید انیمیشن در برخی از کشورهای مهم و تاثیرگذار رادر معرض دید و تحلیل خواننده ی علاقمند می گذارد.

دکتر فاطمه حسینی شکیب
وی استادیار گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده سینما تاتر, دانشگاه هنر، است و پژوهشگر مطالعات انیمیشن و رسانه. از فعالیت های او می توان
به حوزه های زیر اشاره کرد: تدریس دروس نظری- تحلیلی و زیبایی شناسی انیمیشن و رسانه در گروه انیمیشن و سینما، راهنمایی پایان نامه های ارشد
و دکتری و پژوهش و انتشار مقالات علمی به زبان فارسی و انگلیسی ، عضویت در هیئت تحریریه «نامه هنرهای نمایشی و موسیقی » دانشگاه هنر،
عضویت در هیئت داوری مقالات علمی در ژورنال علمی پژوهشی آی-اس-آی « animation; an interdisciplinary journal انیمیشن: یک ژورنال
میان رشت های » از انتشارات Sage انگلستان، و عضویت در شورای سیاستگذاری و تحریریه دائم فصلنامه تخصصی سینما-انیمیشن )زیر نظر مرکز گسترش
سینمای مستند و تجربی(.